Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Relacje inwestorskie

<h1>Relacje inwestorskie</h1>

Publikacja 27.01.2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

 

[zwołanie Zgromadzenia ]

 

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”)

 

na dzień 22 lutego 2024 roku

na godzinę 9:30

w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c.

przy ul. Wilczej 28 lok.1 w Warszawie (00-544).

 

[ porządek obrad ]

 

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

 • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A z siedzibą w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany statutu spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2023 r. przez notariusza w Warszawie Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz za Repertorium A nr 1816/2023) oraz zmiany Statutu Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 • Formularz pełnomocnictwa

          https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxm_4.Fomularzpenomocnictwa.pdf

 • Instrukcja do głosowania

          https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_5.Formularzinstrukcjigosowania.pdf

 • Liczba akcji liczba głosów

          https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_6.Informacjaoliczbieakcjiigosw.pdf

 

Publikacja: 22.11.2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

 

[zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZA”) na dzień 19 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 • otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu;
 • podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu;
 • zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 • Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A.

https://prolog.com.pl/upload/s4j9zd_20231122Zaczniknr1doOgoszeniaozwoaniuNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaXBSPro.docx

 • Załącznik nr 2 – Tekst jednolity statutu

https://pro-log.com.pl/upload/s4j9zd_20231122Zaczniknr2doogoszeniatekstjednolity.docx

 • Projekty uchwał

https://pro-log.com.pl/upload/s4j9zd_3.UchwayZWZprojektyXBSPROLOG.doc

 • Formularz pełnomocnictwa

https://pro-log.com.pl/upload/s4j9zd_4.FomularzpenomocnictwaXBSPRL.doc

 • Instrukcja do głosowania

https://pro-log.com.pl/upload/s4j9zd_5.InstrukcjaXBSPROLOG.doc

 • Liczba akcji liczba głosów

https://pro-log.com.pl/upload/s4j9zd_6.ZWZInformacjaoliczbieakcjiigosw.docx