Wybierz język:
PL Polski EN English

RELACJE INWESTORSKIE

 

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Skład podatkowy

AKTUALNOŚCI FIRMOWE

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Pro-Log S.A.
[05.12.2016]
W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyło sie posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie którego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Jean-Pierre Masse. Rada Nadzorcza powołała Jean-Francois Faucher na Członka Zarządu Spółki. Życiorysy Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej dostępne są w zakładce Relacje Inwestorskie/Dokumenty korporacyjne. +
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRO-LOG S.A.
[02.12.2016]
W dniu 30 listopada 2016 w Kancelarii Notarialnej Pawła Orłowskiego w Warszawie , prz ul. Chłodnej 15, o godzinie 11.00 odbyło się Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRO-LOG S.A. , które dokonało zmian w Radzie Nadzorczej oraz zmian w Statucie Spółki.  Szczegóły dostepne w załączonym protokole.  +
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRO-LOG S.A.
[03.11.2016]
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA   [ zwołanie Zgromadzenia ]   Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 30 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodna 15 w Warszawie.     [ porządek obrad ]     Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:   1)        Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)        Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3)        Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4)        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: -         ilości członków Zarządu (§ 13 ust. 1 Statutu); -         zasad reprezentacji Spółki przez Zarząd (§ 17 Statutu); 5)        Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki; 6)        Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; 7)        Zamknięcie obrad.     [proponowana zmiana statutu]   Działając na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki, niniejszym wskazuje zakres proponowanych zmian statutu Spółki:   1.     Zmiana brzmienia § 13 statutu Spółki:   ·         aktualne brzmienie:   „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków.”   ·         proponowana zmiana:   „1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.”   2.     Zmiana brzmienia § 17 statutu Spółki:   ·         aktualne brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” ·         proponowana zmiana:   „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”     [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]     Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 listopada 2016 roku (tzw. record date).   W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj 15 listopada 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.     [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]   Zmiana porządku obrad NWZ   Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 listopada 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.   Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ   Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.   Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce: ·         imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub ·         imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.     Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ   Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.     Udział w NWZ   Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.   Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.   Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.   Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.     Lista uprawnionych do udziału w NWZ   Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@pro-log.com.pl).     Pełnomocnicy   Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.pro-log.com.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.   Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.   Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@pro-log.com.pl).   Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.pro-log.com.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.   Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.   Ilość akcji i głosów uprawnionych do głosowania W dniu 3 listopada 2016 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 30 listopada 2016 roku:   ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.000.000 akcji; ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.000.000 głosów.       Przybycie na Zgromadzenie   Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.   Uzyskanie informacji przed NWZ   Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków ) do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 11:00 do 17:00.   Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.pro-log.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.   Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: PRO-LOG S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@pro-log.com.pl). +
Rezygnacja Prezesa Zarządu
[03.11.2016]
Dariusz Jarmiński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PRO-LOG S.A.  z dniem 30 listopada 2016 roku o godzinie 23:59:59 +

Profesjonalne magazynowanie

Firma Pro-Log świadczy kompleksowe usługi logistyczne w okolicy Warszawy, m.in. magazynowanie. Naszym atutem jest bez wątpienia wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne i profesjonalne podejście do klienta. Gwarantujemy satysfakcjonującą i korzystną współpracę.

Obsługa logistyczna firm

Naszą specjalnością jest obsługa logistyczna firm. Swoje zadania wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w Europie, czego wynikiem jest wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub sugestii, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Skuteczny operator logistyczny

Nasza firma to doświadczony i kompetentny operator logistyczny. Swoim klientom oferujemy kompleksową obsługę logistyczną łańcucha dostaw. Wyróżnia nas profesjonalizm, nowoczesność oraz elastyczność. Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb kontrahenta. Nasi pracownicy reprezentują wysoki poziom etyczny i dbają o Państwa zadowolenie. Nasz obszar działalności to Warszawa i okolice.

Kompleksowe usługi logistyczne

Firma Pro-Log świadczy kompleksowe usługi logistyczne już od 1997 roku. Nieustannie się rozwijamy i stosujemy w swej pracy nowoczesne narzędzia. Posiadamy bazę magazynową oraz systemy informatyczne, które pozwalają nam na przejście od łańcuchu dostaw do sprawnej współpracy on-line z klientem. Zachęcamy do współpracy.